Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Kontaktní údaje

Název: Petomar Slovakia s.r.o.
Sídlo: č.d. 870, PSČ 92563 Dolná Streda, Slovenská republika

IČO: 44 711 328

Telefon: 00421 902 191 834
Email: biorb@petomar.sk

Kontaktní adresa: č.d. 870, PSČ 92563 Dolná Streda, Slovenská republika
Seznam provozoven: č.d. 870, PSČ 92563 Dolná Streda, Slovenská republika
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00 (v zimních měsících zkrácená otvírací doba, sobota zavřeno, viz aktuality na www.biorbshop.sk)

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby:

- platba kartou
- platba dobírkou
- platba bankovním převodem na účet

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, není-li u konkrétního produktu uvedeno jinak.

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží v ceně nad 3.000,- Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi. Návody k použití nabízených produktů jsou uvedené na kartách výrobků na webových stránkách nebo na vyžádání u prodávajícího.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající jako součást zásilky. V případě, že některý z dokladů není součástí zásilky, zašle prodávající chybějící doklad na vyžádání obratem e-mailem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení (informace zde)

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 2%. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je nutné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení, telefonní číslo nebo e-mail a zvolený způsob vrácení zboží. Odstoupení od smlouvy lze podat osobně, e-mailem nebo písemně poštou, a to s uvedením výše požadovaných informací.

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání živých ryb, vodních a bahenních rostlin, digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy v rámci tohoto bodu obchodních podmínek spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a následná reklamace bude zamítnuta.

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku na adrese Petomar Slovakia s.r.o., č.d. 870, 925 63 Dolná Streda. V zájmu co nejrychlejšího vyřízení by měla reklamace splňovat následující pravidla: spolu s reklamovaným výrobkem dodá kupující kopii dokladu o koupi (nebo alespoň číslo dokladu), případně jiný doklad prokazující uskutečnění nákupu, stručný popis závady, adresu kupujícího, telefonní číslo, případně e-mail. Oznámení o reklamaci stačí zaslat e-mailem nebo jako součást zásilky s reklamovaným zbožím.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. V případě dotazů týkajících se reklamací může kupující volat na telefonní číslo 00421 902 191 834.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS, pokud kupující tyto kontaktní informace uvedl.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost PETOMAR. r. o., se sídlem Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika, IČ: 44 711 328, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava oddíl: Sro 23542/T (dále jen jako ,,provozovatel"). Při zpracování osobních údajů provozovatelem jste v postavení dotyčné osoby, tzn. j. osoby o které jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Vaše osobní údaje budou zpracovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele.

Jakými právy disponujete v postavení dotyčné osoby?

Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme.
Právo na opravu – pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
Právo na výmaz (k zapomenutí) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů.
Odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali.
Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje.
Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru
Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování osobních údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech.
Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

V případě, že je poskytnutí osobních údajů zákonným/smluvním požadavkem, jste jako dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.
V případě podání námitky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat podnět nebo žádost písemně na adresu sídla společnosti: Váhovská 870, Dolná Streda 925 63 nebo na e-mail:petomar@zahradnejazierka.sk. Provozovatel nebude používat Vaše osobní údaje k automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování.

Monitorování prostor společnosti

Prostory společnosti (provozovatele) PETOMAR. r. o., se sídlem Váhovská 870, Dolná Streda 925 63, Slovenská republika jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Provozovatel využívá kamerový systém za účelem ochrany zdraví, majetku a zabezpečení bezpečnosti, ve zvláštních případech za účelem uplatňování právních nároků. Za tímto účelem zpracovává provozovatel prostřednictvím předmětného kamerového systému Váš videozáznam a to po dobu 14 dnů od jeho pořízení.

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktní formulář
Virtuální asistent
Cenové nabídky
Objednávky e-shop
Účetní a daňové povinnosti
Reklamace
Uplatňování právních nároků
Evidence klientů
Uplatňování práv subjektů údajů – ochrana osobních údajů
Registrace e-shop
Recenze
Dotazník spokojenosti
Zasílání novinek, bez předchozího vztahu
Zasílání novinek klientům
Sociální sítě – komunikace
Soutěže
Monitorování prostor společnosti

Kontaktní formulář

Účel zpracování
zajišťování komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, vyřizování žádostí.

Právní základ

oprávněný zájem ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace prostřednictvím webu.

Kategorie subjektů

zájemci o informace, potenciální klienti

Kategorie osobních údajů

jméno, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené předmětu zprávy

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů
10 dní od skončení měsíce, ve kterém byla poptávka doručena

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Virtuální asistent

Účel zpracování
zajišťování komunikace prostřednictvím virtuálního asistenta.

Právní základ
oprávněný zájem ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace prostřednictvím webu.

Kategorie subjektů

zájemci o informace, potenciální klienti

Kategorie osobních údajů

jméno, e-mail, údaje, které nám v rámci komunikace dobrovolně poskytnete

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů
10 dní od skončení měsíce, ve kterém byla komunikace ukončena

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Cenové nabídky

Účel zpracování
vyhotovování cenových nabídek

Právní základ
předsmluvní vztah ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR

Kategorie subjektů

potenciální klienti

Kategorie osobních údajů

jméno, e-mail, tel. číslo údaje uvedené předmětu cenové nabídky

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů
30 dní od provedení

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Objednávky e-shop

Účel zpracování
uzavírání a správa objednávek (smluv) přes e-shop

Právní základ
smluvní vztah ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR

Kategorie subjektů

klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, adresní údaje (země, ulice, PSČ, město), tel. číslo, e-mail, informace uvedené v poznámce, (zvláštní fakturační údaje, je-li klientem právnická osoba nebo OSVČ)

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí dodavatel zabezpečující přepravu zboží, externí partner poskytující možnost splátkového prodeje v případě zájmu o splátkový prodej

Lhůta pro výmaz osobních údajů
10 let od provedení objednávky

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Účetní a daňové povinnosti

Účel zpracování
plnění zákonných povinností v oblasti daní a účetnictví

Právní základ
zákon č. 431/2002 Sb. o účetnictví, zákon č.595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Kategorie subjektů

klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, číslo bankovního účtu (případně e-mail), údaje související s platbou

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů
10 let od splnění zákonné povinnosti

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Reklamace

Účel zpracování
vyřizování reklamací zboží

Právní základ
zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, smluvní vztah ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. b) nařízení; 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů

Kategorie subjektů

klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, identifikační údaje společnosti, je-li klient právnická osoba a osobní údaje související s předmětem reklamace v souladu se zásadou minimalizace

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona,

Lhůta pro výmaz osobních údajů
1 rok od vyřízení agendy související s reklamací

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Uplatňování právních nároků

Účel zpracování
uplatňování právních nároků vyplývajících ze závazkových vztahů

Právní základ
oprávněný zájem ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je uplatňování právních nároků.

Kategorie subjektů

klienti, bývalí klienti, osoby oprávněné jednat jménem klientů

Kategorie osobních údajů

kontaktní osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, údaje z objednávek, další osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných požadavků při uplatňování práv

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů
u práva na náhradu škody běží promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě ao tom, kdo je povinen k její náhradě (čtyřletá subjektivní lhůta), končí však nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti .

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Evidence klientů

Účel zpracování
evidence klientů

Právní základ
oprávněný zájem ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je evidence klientů, efektivní plnění závazků.

Kategorie subjektů

klienti

Kategorie osobních údajů

kontaktní osobní údaje uvedené v objednávkách jako jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů
po ukončení smluvního vztahu s provozovatelem (provedení objednávky)

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
neuskutečňuje se

Uplatňování práv subjektů údajů – ochrana osobních údajů

Účel zpracování
evidence uplatněných práv dotčených osob a porušení ochrany dle zákona č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, evidence uplatněných práv dotčených osob podle Kapitoly III a oznámení podle čl. 33 a 34 nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů

Právní základ
oprávněný zájem ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je evidence uplatněných práv a oznámení porušení ochrany osobních údajů

Kategorie subjektů

klienti

Kategorie osobních údajů

údaje vztahující se pro uplatnění práva, údaje, které uvede oznamovatel při oznámení porušení ochrany

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů
do 6 měsíců od uplynutí 5 let od uplatnění práva resp. vzniku porušení ochrany údajů

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Registrace e-shop

Účel zpracování
evidence registrovaných členů e-shopu, správa registrovaných účtů

Právní základ
souhlas dotčené osoby ve smyslu čl. Čl. písm. a) Nařízení GDPR

Kategorie subjektů

registrovaní členové

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail, v případě právnických osob a OSVČ údaje z živnostenského oprávnění, případně údaje z živnostenského nebo obchodního rejstříku za účelem ověření zájemce o registraci.

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů
1 rok od inaktivity člena v e-shopu

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Recenze

Účel zpracování
ohodnocování kvality poskytovaných služeb a produktů klienty

Právní základ
oprávněný zájem ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je informování veřejnosti o kvalitě poskytovaných služeb a zboží.

Kategorie subjektů

recenzenti

Kategorie osobních údajů

jméno, údaje uvedené v recenzí

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona,

Lhůta pro výmaz osobních údajů
po dobu provozování webové stránky, na které byla recenze uvedena, případně po dobu dokud recenzent nepožádá o výmaz recenze

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Dotazník spokojenosti

Účel zpracování
zjišťování spokojenosti s nákupem

Právní základ
oprávněný zájem ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zlepšování poskytovaných služeb, zajišťování marketingové činnosti

Kategorie subjektů

zákazníci

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, e-mail, informace o zrealizované objednávce

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí partner HEUREKA

Lhůta pro výmaz osobních údajů
po provedení nákupu, resp. vybavení zpětné vazby

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Zasílání novinek, bez předchozího vztahu

Účel zpracování
zasílání informací o produktech a novinkách - propagace společnosti

Právní základ
souhlas dotčené osoby ve smyslu čl. Čl. písm. a) Nařízení GDPR

Kategorie subjektů

zájemci o informace

Kategorie osobních údajů

e-mailová adresa

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, externí partner Klaviyo

Lhůta pro výmaz osobních údajů
marketingové zprávy budou zasílány po dobu 2 let od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů bude uchováván po dobu 4 let od jeho odvolání

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Zasílání novinek klientům

Účel zpracování
zasílání informací o produktech a novinkách - propagace společnosti

Právní základ
oprávněný zájem ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je informování klientů o aktuálních nabídkách

Kategorie subjektů

klienti

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, e-mailová adresa

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona,

Lhůta pro výmaz osobních údajů
po dobu registrace v e-shopu, resp. po dobu trvání smluvního vztahu

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Sociální sítě – komunikace

Účel zpracování
zajišťování komunikace prostřednictvím sociálních sítí

Právní základ
oprávněný zájem ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je zajišťování efektivní komunikace

Kategorie subjektů

zájemci o informace

Kategorie osobních údajů

údaje poskytnuté při provádění komunikace prostřednictvím sociálních sítí

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, provozovatel sociálních sítí

Lhůta pro výmaz osobních údajů
po dobu aktivního využívání účtu na sociálních sítích,

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Soutěže

Účel zpracování
organizování soutěží na sociálních sítích/webové stránce ve smyslu statutu soutěže

Právní základ
souhlas dotčené osoby ve smyslu čl. Čl. písm. a) Nařízení GDPR

Kategorie subjektů

účastníci soutěže

Kategorie osobních údajů

jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo, adresa doručení v případě výhry

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, provozovatel sociálních sítí

Lhůta pro výmaz osobních údajů
1 měsíc od vyhlášení výsledků soutěže

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

neuskutečňuje se

Monitorování prostor společnosti

Účel zpracování
ochrana majetku, života, zdraví, zajištění bezpečnosti, ve zvláštních případech uplatňování právních nároků

Právní základ
oprávněný zájem ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavním oprávněným zájmem je ochrana majetku, života, zdraví, zajištění bezpečnosti, ve zvláštních případech uplatňování právních nároků.

Kategorie subjektů

osoby vyskytující se v monitorovacím prostoru

Kategorie osobních údajů

videozáznam

Kategorie příjemců
pověřené osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona

Lhůta pro výmaz osobních údajů
14 dní

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
neuskutečňuje se

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 00420 299 149 009.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. listopadu 2017.

GARANCE NAJNIŽŠÍ CENY V ČESKU.

Katalog biOrb

Katalog biOrb 2021/22

Akce:

Akce:

Poštovné při koupi akvária, terária nebo nákupu doplňků nad 1500 Kč Zdarma!

Pricemania.sk – Srovnání cen zboží v internetových obchodech

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení